Menu
Nákupný košík
Zaregistrujte sa a pripojte sa do nášho vernostného programu!   Viac tu

Reklamačný poriadok

Tovar reklamuje osoba, ktorá tovar zakúpila v našom e-shope, alebo osoba, ktorá je oprávnená. Dôvod tohto kroku je jednoduchý, keďže len osoba, ktorá nákup vykonala má informácie o kúpe. Systém totiž priraďuje ku každému nákupu konkrétnu osobu a jeho kontaktné informácie, ako je e-mail, na ktorý, po uskutočnení nákupu sú zasielané všetky informácie o predmete objednávky, ako aj dokumenty s tým súvisiace.

Reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou našich obchodných podmienok. Vždy aktuálne reklamačné podmienky nájde zákazník na stránke e-shopu pod odkazom Všeobecné obchodné podmienky.

Pre čo najrýchlejšie vybavenie Vašej prípadnej reklamácie, Vám odporúčame využiť náš Reklamačný formulár, ktorý máte možnosť si stiahnuť z nášho e-shopu v sekcii Dokumenty na stiahnutie. Takto vyplnený reklamačný formulár nám zašlite spolu z reklamovaným tovarom na našu nižšie uvedenú adresu.

Bližšie informácie Vám poskytneme aj na maily obchod@predlzovanieapredajvlasov.sk

Korešpondenčná adresa na zaslanie reklamovaného tovaru :
Mou.L s. r. o.  (predlzovanieapredajvlasov.sk)
Mostná 446/11
930 21 Jahodná
Slovenská republika

UPOZORNENIE : Tovar na dobierku nepreberáme !

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar má chyby, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail alebo písomne. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nesprávnym použitím. Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania spolu s písomným oznámením chyby, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru.

Pri reklamácii je nutné predložiť:

kópiu predajného dokladu (faktúry)

kópiu dokladu o zaplatení

stručný popis chyby / reklamačný formulár

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 pracovných dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

Vlasový tovar (vlasové pramene, trsy, voľné vlasy) musia byť po nadpojení starostlivo ošetrované, a to výlučne kozmetikou, ktorá je určená na predĺženie alebo zahustenie vlasov. Ak nezanedbáte starostlivosť o nadpojené vlasy, vydržia vám dlho (aj po viacerých nadpojeniach). Kedže je každý druh/ typ ľudských vlasov špecifický, kupujúci si musí zvážiť, či daný druh vlasov je pre jeho potreby vhodný, lebo za výber výrobku nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Zodpovednosť za použitie výrobkov preberá kupujúci, preto si zapamätajte, že za chybu výrobku sa nepovažuje napr.poškodenie výrobku pri zanedbanej starostlivosti nevhodnými vlasovými prípravkami, zjavné mechanické, chemické a biologické poškodenie výrobku po jeho dodaní kupujúcemu.

Ľudské vlasy sa dodávajú v štandardnej kvalite, podľa typu, druhu a prevedení, s ktorou sa má každý kupujúci možnosť oboznámiť pred a pri zakúpení výrobku.

Keď kupujúci zistí pri vyskúšaní výrobku (na malej časti), že mu zakúpený tovar nevyhovuje, má možnosť nepoužitý a nepoškodený tovar vrátiť do 7 dní od zakúpenia. Predávajúci hneď po obdržaní a skontrolovaní vráteného výrobku (+ doklad o zaplatení) vráti kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, len za odpovedajúcu časť vráteného nepoužitého a nepoškodeného výrobku.

Z hygienických dôvodov nie je možné zakúpený výrobok po použití vymeniť alebo vrátiť. (platí pre vlasové výrobky)

Kupovaný výrobok je určený na profesionálne použitie, ktoré predpokladá znalosti s prácou so zakúpeným výrobkom.

Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie ľudských vlasov, za určenie vhodnosti použitia tovaru, za úkony prevedené na výrobku, ako i za záruku za akékoľvek úkony, ktorými sa spôsobí nejaké poškodenie, znehodnotenie, zničenie výrobku (zrejme neodborným konaním) a iné ujmy.

Záruku na ľudské vlasy nie je možné poskytnúť po uskutočnení akéhokoľvek úkonu na nich z jednoduchého dôvodu - ľudský vlas je citlivý materiál a akýkoľvek úkon ho môže narušiť, zmeniť jeho vlastnosti, štruktúru, dĺžku atď.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 11.08.2020.